nedeľa 13. februára 2022

Zimný QRP závod na VKV (OK), 6.2.2022. 
Winter QRP Contest VHF (OK), February 6, 2022.

                 - for English translation see page below

V nedeľu 6.2.2022 som sa zúčastnil rádioamatérskeho Zimného QRP závodu na VKV (OK), ktorý sa konal na :
- 432 MHz (= HAM pásmo 70cm) o 09.00-11.00 UTC
- 144 MHz (= HAM pásmo 2m)  o 11.00-13.00 UTC.

Autom som vyšiel nad Bratislavu – na lúku nad Lamačom v Bratislave – nadmorská výška 275m, lokátor JN88ME, na miesto na ktoré chodievam vysielať na VKV Prevádzkový aktív (PA).
Bolo celkom dobré počasie : skoro zamrznutá pôda, teplota ráno okolo +2 stupňov, zamračené, len slabý vietor. Použil som QRP transceiver IC705 s výkonom 10w, napájanie z LiFePo4 akumulátora a antény : 10 el. Yagi pre 70cm a 7 el. Yagi pre 2m.
Hliníkový anténny stožiar som mal kratší (vysoký asi 5+1m), fixovaný vodorovnou trubkou zo strechy auta a nasadený na veľkú skrutku v zemi. 

(Tentoraz som nefotografoval. Foto však viď blogy z predošlých VKV PA a QRP kontestov na tejto mojej stránke).

Rádioamatérske spojenia (QSO) som zapisoval do notebooku, do sw denníka Tučňák. Pri nadväzovaní spojení mi pomáhal aj prístup na Internet cez mobil a chat cez sw wtKST. Denník zo závodu som na ďalší deň elektronicky poslal cez qrp [zavináč] seznam.cz Mirkovi OK1DOM, ktorý mi potvrdil jeho obdržanie  – tnx. 
V tomto zimnom preteku som však žiaľ nepočul veľa staníc, a to ani staníc z nemeckého BBT kontestu, ktorý sa konal paralelne.

TRX s anténou na pásme 70cm fungoval spoľahlivo, a tak som tu urobil pomocou  cw + ssb   13 QSO = 1326 bodov. Najdlhšie spojenie (ODX) OK1TEH; JO70FD; 287km.
Problém sa však objavil pri vysielaní na pásme 2m, na ktorom mi anténa ukázala vysoké PSV.
Stožiar a antény som tak musel dať dole a skúsil som dotiahnuť skrutky 2m dipólu, čo pomohlo. Všetko som zase vytiahol hore, ale stratil som asi ¾ hodiny času, čo sa výrazne prejavilo vo výsledku tejto etapy.  Urobil som tak len 17 cw + ssb QSO = 2250 bodov. Najdlhšie spojenie (ODX) OK1DIX; JO70IB; 268km.


On Sunday February 6, 2022, I participated in the amateur radio Winter QRP Contest VHF (OK), which took place on :
- 432 MHz (= HAM band 70cm) at 09.00-11.00 UTC
- 144 MHz (= HAM  band 2m) at 11.00-13.00 UTC..

I went by car over Bratislava - to the meadow above Lamač in Bratislava - altitude above sea 275 m, locator JN88ME, to the place where I go to transmit on VHF Operating Activity Day (PA).
The weather was quite good: almost frozen soil, morning temperature around +2 degrees, cloudy, only light wind. I used a QRP TRX : transceiver IC705 with a power of 10w, power supply from a LiFePo4 battery and antennas: 10 el. Yagi for 70cm and 7 el. Yagi for 2m.
I had a shorter aluminum antenna mast (about 5 + 1m high), fixed by a horizontal tube from the roof of the car and mounted on a large screw in the ground.)

(I haven't photographed this time. However, see the photo in the blogs from previous VHF PA and QRP contests on this site).

I recorded the amateur radio connections / contacts (QSOs) in a notebook, in the software Tucnak log. Access to the Internet via mobile phone and chat via the wtKST software also helped me establish a connection. The next day I sent the log electronically via qrp [at] seznam.cz to Mirek OK1DOM, who confirmed my receipt - tnx.
Unfortunately, I did not hear many stations in this winter contest, not even the stations from the German BBT contest, which took place in parallel.

The TRX with an antenna in the 70cm band worked reliably, so I made 13 QSOs = 1326 points here using cw + ssb. Longest connection (ODX) OK1TEH; JO70FD; 287km.
However, the problem occurred when transmitting on the 2m band, where the antenna showed me a high SWR.
I had to put the mast and antennas down and tried to tighten the screws of the 2m dipole, which helped. I pulled everything up again, but I lost about ¾ hours of time, which was significantly reflected in the result of this stage.   I made only 17 cw + ssb QSOs = 2250 points. Longest connection (ODX) OK1DIX; JO70IB; 268km.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára