utorok 9. augusta 2022

 


OM VHF Low Power Contest, Letní QRP závod na VKV (OK) 2022 + Alpe-Adria VHF Contest Cat.C .


OM VHF Low Power Contest und der Sommer QRP Contest auf VHF (OK) 2022 ; für die deutsche Übersetzung - siehe unten

OM VHF Low Power Contest and the Summer QRP Contest on VHF (OK) 2022 ; for the english translation - see under the german translation


      


V nedeľu dňa 7.8.2022 som sa zase zúčastnil rádioamatérskeho závodenia na VKV 2m = 144 MHz. Tentoraz z Devínskej Kobyly nad Bratislavou (lokátor JN88LE), nadmorská výška 514m (asl).

Zúčastnil som sa slovenského OM VHF Low Power Contest-u a paralelne bežiaceho českého medzinárodného QRP závodu : Letní QRP závod na VKV 2022, ktoré sa konajú v rovnakom čase po dobu 6 hodín.

Prakticky v tomto čase tu prebiehal aj významný medzinárodný Alpe-Adria VHF Contest (AAC) a tiež nemecké kontesty : DARC UKW-Sommer-Fieldday ako aj Bayerischer Bergtag (BBT). 
Skúšobne som sa zúčastnil aj Alpe-Adria VHF Contest-u v kategórii C.

Devínska Kobyla je vzácne a výborné miesto na rádioamatérske vysielanie, pekne otvorené na všetky smery, okrem čiastočného zatienenia na severovýchod Malými Karpatmi (presnejšie súradnice sú tu:  48.18944 N,  16.99581 E ). 

Z tohto kopca som bol už pár razy súťažiť aj v rámci pravidelného mesačného slovenského Prevádzkového aktívu - VKV PA.

Tu som 7.8. ráno postavil v areáli bývalej raketovej základne 8m vysoký GFK teleskopický stožiar s 3-elementovou Yagi anténou medzi stromami a zriadil som aj  improvizované VKV vysielacie pracovisko v prírode, viď foto vyššie.

Závod som však odštartoval až asi 2 hod po začiatku. Totiž hľadanie vhodného, pokiaľ možno najvyššieho no pritom skrytého miesta, bokom od centra turistickej vyhliadky, zabrali oveľa viac času, než som si naplánoval.  

Pásmo 2m bolo stanicami vysielajúcimi CW a aj SSB husto obsadené.
Vďaka výbornej polohe antény - asi trošku nad úrovňou korún stromov - som sa dovolal na skoro všetky stanice, ktoré som sám na pásme s mojím TRX IC705: 10w out (= QRP) počul.
Technika fungovala a vydržal aj spoločný externý akumulátor pre TRX a pre notebook so SW Tučňák.  

Môj celkový dosiahnutý výsledok za asi 4 hodiny prevádzky : 

48 QSOs, 20 Locs / WWLs, 10722 bodov, ODX : IQ5NN; JN63GN; 617km

 

.....................................................................................................................

Am 7. August 2022 nahm ich wieder am Amateurfunk-Contesting auf dem UKW-Band 2m = 144 MHz teil.  Diesmal vom Hügel Devinska Kobyla oberhalb von Bratislava  (Locator JN88LE), Höhe 514m (ü.M.).

 Ich nahm am slowakischen OM VHF Low Power Contest und am parallellaufenden tschechischen internationalen QRP-Wettbewerb teil: Sommer-QRP-Contest VHF 2022, die zur gleichen Zeit für 6 Stunden stattfinden.

Praktisch zu dieser Zeit findet auch der wichtige internationale Alpe-Adria-VHF-Contest (AAC) und auch deutsche Wettbewerbe statt: DARC UKW-Sommer-Fieldday sowie der Bayerische Bergtag (BBT).
Zu Testzwecken habe ich auch am Alpe-Adria-VHF-Contest in der Kategorie C teilgenommen. 

Devínska Kobyla ist ein seltener und hervorragender Ort für Amateurfunk, schön offen in alle Richtungen, abgesehen von einer teilweisen Abschattung im Nordosten durch die Kleinen Karpaten (genauere Koordinaten hier sind: 48.18944 N, 16.99581 E).

Von diesem Hügel aus habe ich bereits einige Male an der regelmäßigen monatlichen slowakischen Operativen Aktivität - VKV PA - teilgenommen.

Am 7. August morgens baute ich hier im Bereich der ehemaligen Raketenbasis einen 8m hohen GFK-Teleskopmast mit einer 3-Element-Yagi-Antenne zwischen den Bäumen auf und richtete auch einen improvisierten UKW-Sendeplatz in der Natur ein, siehe Foto oben.

Den Contest habe ich allerdings erst etwa 2 Stunden nach dem Start begonnen. Die Suche nach einem geeigneten, möglichst hochgelegenen und gleichzeitig versteckten Platz, abseits des Zentrums des touristischen Aussichtspunktes, nahm nämlich viel mehr Zeit in Anspruch, als ich geplant hatte.

Das 2m-Band war stark von Stationen in CW und SSB belegt. Dank der hervorragenden Position der Antenne - etwa ein wenig über Baumkronenniveau - konnte ich mit meinem TRX IC705: 10w out (= QRP) fast alle Stationen kontaktieren, die ich selbst auf dem Band hörte. Die Technik funktionierte und der gemeinsame externe Akku für den TRX und für den Notebook mit SW Tučňák hielt auch durch.

Mein Gesamtergebnis in ca. 4 Stunden Betrieb erreicht:

48 QSOs, 20 Locs / WWLs, 10722 Punkte, ODX : IQ5NN; JN63GN; 617km

 

.................................................................................................................

On the August 7, 2022, I attended again to the ham-radio contesting on VHF band 2m = 144 MHz.  This time from the Devinska Kobyla hill above Bratislava (locator JN88LE), altitude 514m (asl).

I took part in the Slovak OM VHF Low Power Contest and the parallel running Czech international QRP competition: Summer QRP contest VHF 2022, which take place at the same time for 6 hours.

Practically at this time, the important international Alpe-Adria VHF Contest (AAC) and also German contests: DARC UKW-Sommer-Fieldday as well as Bayerischer Bergtag (BBT) took place here.
For testing, I also participated in the Alpe-Adria VHF Contest in category C.

Devínska Kobyla is a rare and excellent place for ham-radio transmitting, nicely open in all directions, except for partial shading to the northeast by the Small Carpathians (more precise coordinates here are: 48.18944 N, 16.99581 E).

From this hill I have already competed a few times in the regular monthly Slovak Operational Activity - VKV PA.

On August 7 in the morning I built here in the area of ​​the former missile base an 8m high GFK telescopic mast with a 3-element Yagi antenna among the trees and I also set up an improvised VHF transmitting workplace in nature, see photo above.

However, I didn't start the contest until about 2 hours after the start. Namely, the search for a suitable, if possible the highest but at the same time hidden place, aside from the center of the tourist viewpoint, took much more time than I had planned.

The 2m band was heavily occupied by stations transmitting in CW and SSB. Thanks to the excellent position of the antenna - about a little above the level of the tree tops - I was able to contact almost all the stations that I heard myself on the band with my TRX IC705: 10w out (= QRP). The technology worked and the common external accumulator for the TRX and for the laptop with SW Tučňák also lasted.

My overall result achieved in about 4 hours of operation:

48 QSOs, 20 Locs / WWLs, 10722 Points, ODX: IQ5NN; JN63GN; 617km

 

 

 

 

 

nedeľa 13. februára 2022

Zimný QRP závod na VKV (OK), 6.2.2022. 
Winter QRP Contest VHF (OK), February 6, 2022.

                 - for English translation see page below

V nedeľu 6.2.2022 som sa zúčastnil rádioamatérskeho Zimného QRP závodu na VKV (OK), ktorý sa konal na :
- 432 MHz (= HAM pásmo 70cm) o 09.00-11.00 UTC
- 144 MHz (= HAM pásmo 2m)  o 11.00-13.00 UTC.

Autom som vyšiel nad Bratislavu – na lúku nad Lamačom v Bratislave – nadmorská výška 275m, lokátor JN88ME, na miesto na ktoré chodievam vysielať na VKV Prevádzkový aktív (PA).
Bolo celkom dobré počasie : skoro zamrznutá pôda, teplota ráno okolo +2 stupňov, zamračené, len slabý vietor. Použil som QRP transceiver IC705 s výkonom 10w, napájanie z LiFePo4 akumulátora a antény : 10 el. Yagi pre 70cm a 7 el. Yagi pre 2m.
Hliníkový anténny stožiar som mal kratší (vysoký asi 5+1m), fixovaný vodorovnou trubkou zo strechy auta a nasadený na veľkú skrutku v zemi. 

(Tentoraz som nefotografoval. Foto však viď blogy z predošlých VKV PA a QRP kontestov na tejto mojej stránke).

Rádioamatérske spojenia (QSO) som zapisoval do notebooku, do sw denníka Tučňák. Pri nadväzovaní spojení mi pomáhal aj prístup na Internet cez mobil a chat cez sw wtKST. Denník zo závodu som na ďalší deň elektronicky poslal cez qrp [zavináč] seznam.cz Mirkovi OK1DOM, ktorý mi potvrdil jeho obdržanie  – tnx. 
V tomto zimnom preteku som však žiaľ nepočul veľa staníc, a to ani staníc z nemeckého BBT kontestu, ktorý sa konal paralelne.

TRX s anténou na pásme 70cm fungoval spoľahlivo, a tak som tu urobil pomocou  cw + ssb   13 QSO = 1326 bodov. Najdlhšie spojenie (ODX) OK1TEH; JO70FD; 287km.
Problém sa však objavil pri vysielaní na pásme 2m, na ktorom mi anténa ukázala vysoké PSV.
Stožiar a antény som tak musel dať dole a skúsil som dotiahnuť skrutky 2m dipólu, čo pomohlo. Všetko som zase vytiahol hore, ale stratil som asi ¾ hodiny času, čo sa výrazne prejavilo vo výsledku tejto etapy.  Urobil som tak len 17 cw + ssb QSO = 2250 bodov. Najdlhšie spojenie (ODX) OK1DIX; JO70IB; 268km.


On Sunday February 6, 2022, I participated in the amateur radio Winter QRP Contest VHF (OK), which took place on :
- 432 MHz (= HAM band 70cm) at 09.00-11.00 UTC
- 144 MHz (= HAM  band 2m) at 11.00-13.00 UTC..

I went by car over Bratislava - to the meadow above Lamač in Bratislava - altitude above sea 275 m, locator JN88ME, to the place where I go to transmit on VHF Operating Activity Day (PA).
The weather was quite good: almost frozen soil, morning temperature around +2 degrees, cloudy, only light wind. I used a QRP TRX : transceiver IC705 with a power of 10w, power supply from a LiFePo4 battery and antennas: 10 el. Yagi for 70cm and 7 el. Yagi for 2m.
I had a shorter aluminum antenna mast (about 5 + 1m high), fixed by a horizontal tube from the roof of the car and mounted on a large screw in the ground.)

(I haven't photographed this time. However, see the photo in the blogs from previous VHF PA and QRP contests on this site).

I recorded the amateur radio connections / contacts (QSOs) in a notebook, in the software Tucnak log. Access to the Internet via mobile phone and chat via the wtKST software also helped me establish a connection. The next day I sent the log electronically via qrp [at] seznam.cz to Mirek OK1DOM, who confirmed my receipt - tnx.
Unfortunately, I did not hear many stations in this winter contest, not even the stations from the German BBT contest, which took place in parallel.

The TRX with an antenna in the 70cm band worked reliably, so I made 13 QSOs = 1326 points here using cw + ssb. Longest connection (ODX) OK1TEH; JO70FD; 287km.
However, the problem occurred when transmitting on the 2m band, where the antenna showed me a high SWR.
I had to put the mast and antennas down and tried to tighten the screws of the 2m dipole, which helped. I pulled everything up again, but I lost about ¾ hours of time, which was significantly reflected in the result of this stage.   I made only 17 cw + ssb QSOs = 2250 points. Longest connection (ODX) OK1DIX; JO70IB; 268km.

nedeľa 16. januára 2022

Prevádzkový aktív (VKV PA) v pásme 1296 MHz, 16.1.2022.

Activity Contest VHF-SHF in the band 1296 MHz, January 16, 2022.

 - for English translation see page below

V nedeľu 16.1.2022 som sa zase zúčastnil rádioamatérskeho (HAM) OK/OM VKV/UKV Prevádzkového aktívu. Vysielal som z lúky nad Lamačom v Bratislave, 275 m ASL,  v lokátore JN88ME, a to v pásme 1296 MHz = 23cm (SHF).  Bolo celkom dobré počasie – čiastočne slnečno, len slabý vetrík, zamrznutá pôda. Teplota ráno okolo -2 stupňov, potom prišlo trochu oteplenie nad nulu a trvalé slniečko.

Použil som VKV PA výbavu pre vysielanie z auta: TRX TS2000X s výstupným výkonom asi 10w na 23cm, napájanie z LiFePo4 akumulátora. Použitá anténa YAGI 44 el. (SHF2344). . Hliníkový anténny stožiar som mal kratší (vysoký asi 5m), fixovaný vodorovnou trubkou zo strechy auta a nasadený na veľkú skrutku v zemi. Rádioamatérske spojenia (QSOs) som zapisoval do notebooku, do sw denníka Tučňák a potom z domu odoslal na vyhodnotenie na www.hamradio.sk
Pri nadväzovaní spojení mi veľmi pomáhal prístup na Internet cez mobil a chat cez sw wtKST. Do polovice závodu som mal k wtKST zapnutý 
aj sw AirScout (pre spojenia odrazom od lietadiel) - no potom som ho musel vypnúť, lebo spôsoboval zvýšenú spotrebu notebooku a nemal som externé napájanie notebooku.

TRX s anténou fungovali aj v zimných podmienkach spoľahlivo, a tak som urobil 11 spojení (= 38 bodov) a 7 násobičov / lokátorov WWL, čo znamená celkovo 266 bodov v tejto súťažnej etape na 23cm rádioamatérskom pásme.  

 

On Sunday January 16, 2022, I again participated in the amateur  radio (HAM) OK/OM VHF-SHF Activity Contest. I transmitted from the meadow above Lamac in Bratislava, 275m ASL, in the locator JN88ME, in the band 1296 MHz = 23cm HAM band (SHF). The weather was quite good – partly sunny, only light breeze, frozen soil. The temperature in the morning was around -2 degrees, then came a little warming above zero and persistant sunshine. I used the VHF-Activity-Contest-Equipment for transmitting from the car: TRX TS2000X with an output power of about 10w at 23cm, powered by a LiFePo4 battery. Used antenna YAGI 44 el. (SHF2344). I had a shorter aluminium antenna mast (about  5m high), fixed by a horizontal tube from the roof of the car and mounted on a large screw in the ground.  I recorded the amateur radio connections (QSOs) in a notebook in the SW Tucnak log and then sent them out of the house for evaluation at www.hamradio.sk .

Access to the Internet via mobile phone and chat via the wtKST software helped me a lot in establishing the connections.  By the middle of the contest, I also had AirScout software turned on for wtKST (for connections by reflection from aircraft) - but then I had to turn it off because it caused increased consumption of the notebook and I did not have external power to the notebook.

The TRX with the antenna worked reliable even in these winter conditions, so I made 11 QSOs (= 38 points) and 7 WWL multipliers / locators, which means a total of 266 points in this competition period on the 23cm amateur radio band.