streda 24. februára 2021

Prevádzkový aktív (VKV PA) na VKV/UKV 21.02.2021 .

Activity Contest VHF-SHF on February 21, 2021


V nedeľu 21.02.2021 som sa zase zúčastnil rádioamatérskeho OK/OM VKV/UKV Prevádzkového aktívu z lúky nad Lamačom v Bratislave, 275 m ASL, v lokátore  JN88ME, a to na pásme 70cm (UKV). Bolo mrholivé, veterné a vlhké počasie, hmla ; teplota najprv asi +1 stupeň, potom až asi +3 stupne C.

Použil som časť mojej VKV PA výbavy pre vysielanie z auta : nový QRP TRX IC705 s výkonom však len asi 5w na 70cm (z dôvodu zlého PSV antény, ktoré mi výkon sťahovalo – asi do jej krabičky so symetrizačným členom pripojenia dipólu natiekla voda) ; napájanie z LiFePo4 akumulátora.

Spojenia som zapisoval len na papier, prepísal som ich až doma do SW denníka Tučňák v počítači a potom odoslal na vyhodnotenie na www.hamradio.sk.  Anténa bola malá YAGI 11 el.   Stožiar som mal oproti minulým rokom zjednodušený, kratší, fixovaný vodorovnou trubkou zo strechy auta a nasadený na veľkú skrutku v zemi. Prístup na Internet som nemal, a tak ani prístup na chat ON4KST. 

Urobil soma aj v tomto zlom počasí 21 spojení (= 67 bodov) a 11 násobičov / lokátorov WWL , čo znamená celkovo 737 bodov v tejto súťažnej etape na 70cm rádioamatérskom pásme.

 

On Sunday February 21, 2021,I attended again to the ham radio OK/OM VHF-SHF Activity Contest.
I have transmitted from a meadow above Lamac in Bratislava, 275m ASL,  in the JN88ME locator, namely on the 70cm HAM band (UHF).

There was a drizzle, windy and humid weather, fog ; the temperature in the morning around +1 degree, later +3 degrees C. I used a part of my Activity-Contest-Car-Equipment : The new QRP TRX IC705 however with power 5w on the 70cm only (due to the bad antenna SWR, which reduced my power - probably water flowed into its box with a balancing element of the dipole connection) ; electric power supplied by the LiFePo4 accumulator.

I put down the qso-s on paper only. I had to rewrite them into SW log Tucnak in PC at home, sa as to send them on the  www.hamradio.sk for evaluation.   The antenna used was my 11 elements YAGI.  The Alu-mast, which I have used, was simplified, shorter, fixed by a horizontal pipe from the car roof and by a big screw in the soil. I had no internet connection, so I was running without the ON4KST chat.  

I worked 21 QSOs even in this bad weather (= 67 points) and 11x WWL locators, which means 737 points totally in this competition period on the 70cm HAM band.