pondelok 17. februára 2014V nedeľu 16.2.2014 som sa zúčastnil na pásme 2m, 70cm a aj 23cm VKV/UKV Prevádzkového aktívu z toho istého miesta v lokátore JN88ME, kde som bol pred týždňom na Zimnom OK QRP závode.

Bolo dosť dobré počasie – pod mrakom, teplota ráno okolo nula stupňov, zamrznutá zem, potom do obeda trochu oteplenie.
Použil som  zimnú ľahkú verziu mojej VKV výbavy : TRX TS2000X 50w/2m, 50w/70cm, 10w/23cm, olovený aku, ant 3 el./ 5el. Yagi 2m/70cm, ant double quad K8KK na 23cm, laminátový stožiar 6m, notebook so sw Linux Ubuntu + Tučňák. 

Uvedená výbava antén nie je tak dobrá ako hliníkový stožiar 8m a na ňom väčšie YAGI antény, viď  napr. VKV PA August 2011.  Najmä na 23cm je príjem slabší. Laminátový stožiar bez kotiev + antény sa dajú ale výrazne rýchlejšie postaviť ako moja plná anténna výbava pre VKV PA (je to asi za 40 min aj keď prší, vrátane vytvorenia vysielacieho pracoviska v aute). 


Na 2m tu bolo veľa staníc, no na 70cm výrazne menej a na 23cm som – asi aj vďaka len skromnejšej anténe, urobil len dve stanice. OK2BDS som žiaľ pri dohodnutom skede na 23cm nepočul.
/Výsledok : 2m 14 x lokátor WWL, 70cm 7 x WWL, 23cm 2x WWL. Viac na www.hamradio.sk v časti Veľmi krátke vlny - > VKV PA/.On Sunday February 16, 2014, I attended to the VHF/UHF Activity Contest on the 2m, 70 cm and 23cm band from the same place in JN88ME locator, where I was for the Winter OK QRP Contest a week ago.

There was quite a good weather – cloudy, the temperature in the morning around zero degrees, soil freeze, and then a warming a little bit till noon.  I used a  winter "light" version of my VHF equipment: TRX TS2000X  50w/2m, 50w/70cm, 10w/23cm, lead accu, ant 2 m/70 cm Yagi 3 el./5 el,  ant double quad K8KK 23cm, fiberglass mast 6m, notebook with sw Linux Ubuntu + Tucnak.

Such antenna-equipment works not so good as Alu-mast 8m with larger YAGI ant – e.g. see VKV PA August 2011.
Especially on 23cm is receiving worse.  But fiberglass mast without anchors + antennas can be significantly faster erected than my full antenna-equipment for VKV PA (i.e. in about 40 min - even when it rains, including workplace-build in the car).

There were many stations present on 2m band, much less stations on 70cm and on 23cm I could work – probably due to a modest ant.equipment – only 2 stations.  The OK2BDS I have not heard – though agreed for the sked.
/Result: 2m 14x WWL locator, 70cm 7x WWL, 23cm 2x WWL. More details on  www.hamradio.sk , part Velmi kratke vlny - > VKV PA/.
utorok 11. februára 2014


V nedeľu 2.2.2014 som sa zúčastnil na 70cm a 2m rádioamatérskom pásme Zimného OK QRP závodu, ktorý sa konal na :
- 432 MHz o 09.00-11.00 UTC
- 144 MHz o 11.00-13.00 UTC.

Autom som vyšiel nad Bratislavu – na lúky nad Lamačom v Bratislave - lokátor JN88ME, na miesto na ktoré chodievam na VKV Prevádzkový aktív.
Teplota ráno okolo -2 stupňov, no mrznúce mrholenie a narastajúca poľadovica nielen na lúke, ale aj na stožiari a na anténe. Použil som  čiastočne "light" verziu mojej VKV výbavy : TRX TS2000X 10w, olovený aku, ant 3 el./ 5el. Yagi 2m/70cm, laminátový stožiar 6m, notebook. (Anténa je na stožiari, ktorý je otočne pripevnený vodorovnou trubkou k streche auta - bez kotiev - a nastrčený  na veľky kliniec v zemi).

V tomto zimnom čase, keď je však momentálne v Bratislave len veľmi málo snehu, som nepočul veľa staníc a s malým výkonom a ľadom obalenou anténou bolo aj ťažšie dovolať sa.
Urobil som pomocou  cw + ssb  iba 3 QSO (spojenia) na 70cm (ODX=OK2KOJ;JN89DH;136km)  a 12 spojení na 2m (ODX=OK1FHI;JO70GS;339km).
Denník zo závodu som poslal Mirkovi OK1DOM, ktorý mi potvrdil jeho obdržanie za pár hodín – tnx.


On Sunday February 2, 2014, I attended to the Winter OK QRP Contest on the 70 cm and 2 m radio-amateur band, which took place at the :
-09.00-11.00 UTC on 432 MHz
-11.00-13.00 UTC on 144 MHz.

I came out of Bratislava by car – to the meadows above Lamač in Bratislava - JN88ME locator, to the place I am used to go for attending to a VHF Activity contest.
The temperature in the morning was around -2 degrees, but freezing drizzle and increasing ice not only on the field, but on the mast and antenna as well. I used part of a "light" version of my VHF equipment: TRX TS2000X 10w, lead accu, ant 2 m/70 cm Yagi 3 el./5 el, fiberglass mast 6m, notebook. (The antenna is stuck on the mast, which is pivotally mounted on a horizontal pipe to the roof of the car - free of anchors - and slid on a large spike in the ground).

In this winter time, with a very little snow in Bratislava however, I haven't heard a lot of stations and using a small power on the icy antenna it was hard to get them.
I made by cw + ssb only 3 QSOs (contacts) on 70 cm (ODX = OK2KOJ; JN89DH; 136km)   and 12 contacts on 2 m (ODX = OK1FHI;JO70GS; 339km).
The contest-log I sent to Mirek OK1DOM, who confirmed its receipt within a couple of hours – tnx.