štvrtok 24. septembra 2015

SOTA OE : OE/TI-290 Grüblspitze 2395m Austria - Tirol - - - - - - Activation in September 2015


On Monday, September 14, 2015 I activated within SOTA Ham Radio the hill Grüblspitze as OE/OM1HI/P. I made first QSO with handy TRX on 145,500 MHz FM and then other 5 QSOs (only) on SW 7 MHz, due to the very rainy and windy weather. Here I worked on CW with TRX KX1 3w, antenna : wire 7m over the cross + 4m counterpoise on the ground.       Vlado OM1HI + daughter Andrea.
V pondelok 14. Septembra 2015 som v rámci SOTA rádioamatérsky aktivoval kopec Grüblspitze ako OE/OM1HI/P . Prvé spojenie som urobil s ručným TRX na 145,500 MHz FM a potom 5 ostatných spojení (iba) na KV 7 MHz, a to z dôvodu veľmi daždivého a veterného počasia.  Tu som pracoval s TRX KX1 3w, anténa : drôt dĺžky 7m prehodený cez kríž + 4m protiváha na zemi.             Vlado OM1HI + dcéra Andrea

streda 5. augusta 2015

Letný QRP závod na VKV (OK) a OM VHF Low Power Contest 2015
-  Summer QRP Contest on VHF (OK) and OM VHF Low Power Contest 2015

V nedeľu dňa 2.8. 2015, som sa v tomto roku zúčastnil z lúky nad Lamačom v Bratislave uvedeného českého a slovenského medzinárodného rádioamatérskeho závodu – ktoré paralelne bežia v rovnakom čase na VKV v pásme 144 MHz.
Je to pre mňa známe miesto (lokátor JN88ME a asi 275m ASL), pekne otvorené na južné smery (JV-J-JZ) viď aj :

(presnejšie Lamač  48.189336,  17.058713  ).  

Sem chodievam súťažiť aj na pravidelný mesačný slovenský Prevádzkový aktív - VKV PA.

Vďaka skorému rannému príchodu a optimálnemu počasiu (bezvetrie pod mrakmi a chvíľami len mierny teplý dážď), som tu sám stihol štandardne postaviť 8m stožiar a 7 elementovú yagi anténu a pripraviť aj pracovisko v aute - za asi 2 hodiny.
Závod som tak štartoval načas a nové spojenia (QSO) postupne pribúdali. No pásmo začalo byť dosť obsadené a pre mňa aj zarušené silnými stanicami (QRM), pracujúcimi v tomto čase v AA /= Alpe-Adria/ VHF Contest (zrejme stanice v sekcii A a B  AA kontestu, t.j. s veľkými výkonmi podľa povoľovacích limitov).

Asi aj kvôli môjmu nízkemu výstupnému výkonu (QRP 10w) a prevážnemu smerovaniu staníc v rámci AA kontestu inými smermi než ku mne, ma v pile-upoch viaceré stanice so silným signálmi nepočuli a ani po opakovanom volaní nezobrali.
Zaujímavé bolo aj to, že pre stanice zo severných smerov som vraj mal tentoraz slabý signal – pravdepodobne vďaka stromom s veľkými listami, ktoré sa tu medzitým rozrástli a tými smermi ma asi tienili.

Tak teda som znovu dostal zopakované, že s QRP sa musí ísť dosť vysoko aby sa dali robiť aj dlhšie spojenia a aby som bol aj pri QRM počuteľný, a to na miesto s čo najviac otvorenými smermi… 

Inak technika fungovala, externý akumulátor pre TRX a vozidlový pre notebook a záverečné naštartovanie motora auta vydržali.

No a ľudí na prechádzke a ich psov, ktorých som svojím rozprávaním sám sebe /=vykrikovaním/ v otvorenom aute prekvapil, nebolo veľa...

Celkový dosiahnutý výsledok za 6 hodín odtiaľto bol pre mňa priemerný : 

46 QSOs, 17 WWLs, 8544 bodov,  ODX 9A0V; JN95PE; 375km .


On the 2nd August 2015, in this year, I attended of the meadows above the Lamac in Bratislava to the referred Czech and Slovak ham radio international contests – which run in parallel at the same time on VHF in the 144 MHz band.
It is a well-known place for me (locator JN88ME and ca 275m ASL), nicely opened to southern directions (SE-S-SW) see also:

(more precisely, Lamač, 17.058713 48.189336).

 I am used to come here to take part in the monthly regular Slovak VHF Activity Contests – VKV PA.

Thanks to the early arrival and the optimum weather conditions (no wind beneath the clouds and from time to time just a slight warm rain), I alone managed to build an 8m mast and antenna 7el. yagi and prepare the workplace in the car – it took for about 2 hours.
So I started contesting in time, and the new contacts (QSOs) were gradually logged. However, the band began to be quite busy and for me with interferences caused by strong stations (QRM) as well, i.e. stations  working in this time in AA /=Alpe-Adria/ VHF Contest (probably section A and B stations, i.e. with big power according to the license limits).

Probably also because of my low output power (QRP 10w) and largely beaming of the stations within the AA directions than to me, I was not heard in the contest pile-ups by multiple stations with strong signals and I was ignored even after repeated calls.
It was also interesting that for a station of the northern directions I supposedly had weak signal this time – probably due to the trees with large leaves, which are meanwhile grown here and shadowed to those directions.

So, therefore, I have got it repeated that with the QRP one must go high enough to be able to make longer QSOs and  to be heard  also in the QRM conditions and got to the place with the most open directions. 

Otherwise, an external accumulator for the TRX  and a vehicle accu for notebook and for final starting of the car engine endured.
Well and people walking with their dogs, whom I surprised when I was talking /= shouting/ to myself in the open car, there weren't many…

Overall result achieved in 6 hours was within the average for me: 

46 QSOs, 17 WWLs, 8544 points,  ODX  9A0V; JN95PE; 375km .