nedeľa 12. augusta 2018

OM VHF Low Power Contest a Letní QRP závod na VKV (OK) 2018

OM VHF Low Power Contest and the Summer QRP Contest on VHF (OK) 2018
for English translation - see below 


V nedeľu dňa 5.8.2018 som sa po rok a pol dlhej prestávke zase zúčastnil z lúky nad Lamačom v Bratislave závodenia na VKV, a to českého a slovenského medzinárodného rádioamatérskeho QRP závodu – ktoré paralelne bežia v rovnakom čase po dobu 6 hodín na VKV v pásme 144 MHz.
Prakticky v tomto čase tu prebiehal aj významný Alpe Adria VHF Contest (AAC) a nemecké kontesty : DARC UKW-Sommer-Fieldday  ako aj Bayerischer Bergtag (BBT).
Toto miesto je pre mňa známe miesto (lokátor JN88ME a asi 275m ASL), pekne otvorené na južné smery (JV-J-JZ) viď aj :
(presnejšie súradnice :  48.189336 N,  17.058713 E ). 
Sem som predtým chodieval súťažiť aj na pravidelný mesačný slovenský Prevádzkový aktív - VKV PA.
Spolu s mojím synom som tu 5.8. ráno postavil 8+2m vysoký stožiar a 7 elementovú yagi anténu, viď foto a pripravili sme načas aj už obvyklé pracovisko v aute – viď moje predošlé kontestovania.
Závod som však aj tak odštartoval až asi 1 hod po začiatku, lebo novo použitý mini-notebook som  nedokázal napájať z AKU v aute, a tak som musel využiť po rýchlom nakonfigurovaní starý notebook, pričom som v konfigurácii urobil niekoľko chýb .

Pásmo bolo dosť obsadené, a to aj silnými stanicami pracujúcimi v tomto čase najmä v AAC. No niektoré  stanice ma asi nepočuli aj kvôli môjmu nízkemu výstupnému výkonu (trx TS2000X nastavený na QRP : 10w out) - a smerovaniu týchto staníc v rámci AAC kontestu inými smermi než ku mne – ma v pile-upoch ani po opakovanom volaní nezobrali.
Inak technika fungovala : externý akumulátor pre TRX a vozidlový pre notebook vydržali.

Môj celkový dosiahnutý výsledok za asi 5 hodín prevádzky : 

46 QSOs, 22 WWLs, 11351 bodov, ODX : E7/9A2U;JN83SO; 511km

………………………………………………………………………………………

On the 5th August 2018, after one and half year long break, I attended again to the contesting on VHF bands of the meadows above the Lamac in Bratislava ; in this case to the referred Czech and Slovak Ham Radio International QRP contests – which run in parallel for 6 hours on VHF 144 MHz band.
In the same time an important Alpe Adria VHF Contest (AAC) and German contests: the DARC UKW-Sommer - Field day and the Bayerischer Bergtag (BBT) were running here as well.
This place is a well-known place for me (locator JN88ME and ca 275m ASL), nicely opened to southern directions (SE-S-SW) see also:

(more precisely : 48.189336 N,  17.058713 E ).
Before, I used to come here to take part in the monthly regular Slovak VHF Activity Contest – VKV PA.

In the morning on the 5th August I erected together with my son the 8+2m high mast and an antenna 7el. yagi – see a photo and we prepared on time the accustomed workplace in the car – see my previous contesting.

Nevertheless I started contesting with app. 1 hour delay, due to problems with supplying the newly used mini-notebook form the car-accu; so I had to use the old notebook after a quick configuring, which caused some failures in the configuration.
The band was quite occupied, also by strong stations working at the same time in the AAC. Some of the stations probably could not hear me because of my low power output (trx TS2000X set on QRP : 10w out) and due to beaming of that stations within the AAC directions than to me – these stations did not take me in the pile-ups even after several repeated calls.  
Otherwise, an external accumulator for the TRX  and a vehicle accu for notebook endured.


My overall result achieved in ca 5 hours of operation:

46 QSOs, 22 WWLs, 11351 Points, ODX : E7/9A2U;JN83SO; 511km

pondelok 28. marca 2016

Prevádzkový aktív (VKV PA) na VKV/UKV 20.3.2016 Activity Contest VHF-SHF on March 20, 2016


V nedeľu 20.3.2016 som sa zúčastnil rádioamatérskeho OK/OM  VKV/UKV Prevádzkového aktívu z kopca Veľká Javorina, 970 m ASL,  v lokátore JN88UU, a to na pásme 23cm (SHF).
Bolo dosť dobré počasie – pod mrakom a sem-tam slniečko, aj keď veterno; teplota ráno okolo +2 stupňov, skoro zamrznutá zem ; potom do obeda trochu oteplenie.
Použil som  časť mojej VKV PA výbavy pre vysielanie z auta : TRX TS2000X 10w/23cm a tentoraz napájanie zo siete cez 50m kábel. Anténa bola moja YAGI SHF 2344 (wimo.de) - 44 el.- zisk, ked je sucho asi 18 dBd, notebook so sw Tučňák. Priatelia mi  zapožičali a aj postavili výsuvný hliníkový stožiar cca 6m, čo ráno veľmi pomohlo pri ponáhľaní sa. Čiastočne tu fungovalo aj pripojenie na internet, a tak som sa občas dostal aj na ON4KST mw chat.   TRX s anténou fungovali dobre, a tak sa mi podarilo urobiť 20 spojení (= 68 bodov) a 11 násobičov / lokátorov WWL , čo znamená celkovo 748 bodov v tejto etape na 23cm rádioamatérskom pásme. ODX sa stal IK3HHG v lokátore JN65DO , vzdialený 545 km. Tak som sa momentálne - len celkom tesne - dostal na tretie miesto vo VKV PA (OM) 2016.   (http://vkv.szr.sk/)

On Sunday March 20, 2016  I attended to the ham radio OK/OM VHF-SHF Activity Contest  from Velka Javorina hill, 970m ASL,  in the JN88UU locator, namely on the 23cm HAM band (SHF).

There was quite a good weather – cloudy and sunny meanwhile, though windy; the temperature in the morning around +2 degrees, the soil almost frozen; then warming a little bit till noon. 
 I used a part of my Activity Contest (VKV PA) car-equipment: TRX TS2000X 10w/23cm, electricity from power network this time – through the 50m cable connection.
The antenna was my YAGI SHF 2344 (wimo.de) - 44 el.- ca 18 dBd gain when dry, notebook with sw Tucnak.
The friends lend and also erected for me the ca 6m telescopic Alu-mast, which helped a lot in this morning hurry.
The internet connection was partially in function, and so I succeeded from time to time to enter the ON4KST mw chat.  
The TRX with the ant operated well and so I succeeded to work 20 QSOs (= 68 points) and 11x WWL locators, which means 748 points totally in this period on the 23cm HAM band. The ODX got IK3HHG, locator JN65DO, at the distance of 545km . 
So I momentarily got very tightly on to the3rd place in the VKV PA (OM) 2016. (http://vkv.szr.sk/)
utorok 9. februára 2016

Zimný OK QRP závod na UKV/VKV 7.2.2016 -------- Winter OK QRP Contest on UHF/VHF on Feb.7,2016


V nedeľu 7.2.2016 som sa zúčastnil na 70cm a 2m rádioamatérskom pásme (HAM pásmo) Zimného OK QRP závodu, ktorý sa konal na :
- 432 MHz (= HAM pásmo 70cm) o 09.00-11.00 UTC
- 144 MHz (= HAM pásmo 2m)  o 11.00-13.00 UTC.

Autom som vyšiel nad Bratislavu – na lúku nad Lamačom v Bratislave - lokátor JN88ME, na miesto na ktoré chodievam na VKV Prevádzkový aktív.
Teplota ráno okolo +3 stupňov, slnko, no dosť silný vietor. Použil som  “plnú” verziu mojej mobilnej VKV výbavy pre 2m a 70cm : TRX TS2000X 10w, LiFePO4 aku, anténa 11 el. Yagi pre 70cm a 7 el. Yagi pre 2m, hliníkový stožiar 8m, notebook. (Je to moja výbava aj pre VKV PA).

V tomto zimnom čase, keď  však momentálne v Bratislave nie je sneh, som počul z tejto kóty veľa staníc – výnimočne aj zo vzdialenejších štvorcov v DL - a aj s malým výkonom sa podarilo dovolať sa na niektoré.
Urobil som pomocou  cw + ssb  11 QSO (spojení) na 70cm (ODX=OK1CAP/P; JO60TP; 368km)  a 18 spojení na 2m (ODX=OK1KAD; JO60LJ; 384km).
Denník zo závodu som poslal Mirkovi OK1DOM, ktorý mi potvrdil jeho obdržanie za pár hodín – tnx.


On Sunday February 7, 2016, I attended to the Winter OK QRP Contest  on the 70 cm and 2 m radio-amateur (HAM) band, which took place at the :
-09.00-11.00 UTC on 432 MHz (=70cm HAM band)
-11.00-13.00 UTC on 144 MHz (=2m HAM band).

I came out of Bratislava by car – to the meadows above Lamač in Bratislava - locator JN88ME, to the place I am used to go for attending to the VHF Activity contests.
The temperature in the morning was around +3 degrees, sunny, but quite a strong wind. I used so called "full" version of my mobile VHF / UHF equipment : TRX TS2000X 10w, LiFePO4 accu, ant. 11 el Yagi for 70 cm and 7 el. Yagi for 2m, aluminum  mast 8m, notebook. (This is also my equipment for VHF/UHF Activity contests).

In this winter time, but with no snow in Bratislava at the moment, I have heard a lot of stations from this place – even from the more distant locators in DL - and though using a small power I succeeded to contact some of them.

I made by cw + ssb  11 QSOs (=contacts) on 70 cm (ODX = OK1CAP/P; JO60TP; 368km)   and 18 contacts on 2 m (ODX = OK1KAD; JO60LJ; 384km).
The contest-log I have sent to Mirek OK1DOM, who confirmed its receipt within a couple of hours – tnx.
štvrtok 24. septembra 2015

SOTA OE : OE/TI-290 Grüblspitze 2395m Austria - Tirol - - - - - - Activation in September 2015


On Monday, September 14, 2015 I activated within SOTA Ham Radio the hill Grüblspitze as OE/OM1HI/P. I made first QSO with handy TRX on 145,500 MHz FM and then other 5 QSOs (only) on SW 7 MHz, due to the very rainy and windy weather. Here I worked on CW with TRX KX1 3w, antenna : wire 7m over the cross + 4m counterpoise on the ground.       Vlado OM1HI + daughter Andrea.
V pondelok 14. Septembra 2015 som v rámci SOTA rádioamatérsky aktivoval kopec Grüblspitze ako OE/OM1HI/P . Prvé spojenie som urobil s ručným TRX na 145,500 MHz FM a potom 5 ostatných spojení (iba) na KV 7 MHz, a to z dôvodu veľmi daždivého a veterného počasia.  Tu som pracoval s TRX KX1 3w, anténa : drôt dĺžky 7m prehodený cez kríž + 4m protiváha na zemi.             Vlado OM1HI + dcéra Andrea

streda 5. augusta 2015

Letný QRP závod na VKV (OK) a OM VHF Low Power Contest 2015
-  Summer QRP Contest on VHF (OK) and OM VHF Low Power Contest 2015

V nedeľu dňa 2.8. 2015, som sa v tomto roku zúčastnil z lúky nad Lamačom v Bratislave uvedeného českého a slovenského medzinárodného rádioamatérskeho závodu – ktoré paralelne bežia v rovnakom čase na VKV v pásme 144 MHz.
Je to pre mňa známe miesto (lokátor JN88ME a asi 275m ASL), pekne otvorené na južné smery (JV-J-JZ) viď aj :

(presnejšie Lamač  48.189336,  17.058713  ).  

Sem chodievam súťažiť aj na pravidelný mesačný slovenský Prevádzkový aktív - VKV PA.

Vďaka skorému rannému príchodu a optimálnemu počasiu (bezvetrie pod mrakmi a chvíľami len mierny teplý dážď), som tu sám stihol štandardne postaviť 8m stožiar a 7 elementovú yagi anténu a pripraviť aj pracovisko v aute - za asi 2 hodiny.
Závod som tak štartoval načas a nové spojenia (QSO) postupne pribúdali. No pásmo začalo byť dosť obsadené a pre mňa aj zarušené silnými stanicami (QRM), pracujúcimi v tomto čase v AA /= Alpe-Adria/ VHF Contest (zrejme stanice v sekcii A a B  AA kontestu, t.j. s veľkými výkonmi podľa povoľovacích limitov).

Asi aj kvôli môjmu nízkemu výstupnému výkonu (QRP 10w) a prevážnemu smerovaniu staníc v rámci AA kontestu inými smermi než ku mne, ma v pile-upoch viaceré stanice so silným signálmi nepočuli a ani po opakovanom volaní nezobrali.
Zaujímavé bolo aj to, že pre stanice zo severných smerov som vraj mal tentoraz slabý signal – pravdepodobne vďaka stromom s veľkými listami, ktoré sa tu medzitým rozrástli a tými smermi ma asi tienili.

Tak teda som znovu dostal zopakované, že s QRP sa musí ísť dosť vysoko aby sa dali robiť aj dlhšie spojenia a aby som bol aj pri QRM počuteľný, a to na miesto s čo najviac otvorenými smermi… 

Inak technika fungovala, externý akumulátor pre TRX a vozidlový pre notebook a záverečné naštartovanie motora auta vydržali.

No a ľudí na prechádzke a ich psov, ktorých som svojím rozprávaním sám sebe /=vykrikovaním/ v otvorenom aute prekvapil, nebolo veľa...

Celkový dosiahnutý výsledok za 6 hodín odtiaľto bol pre mňa priemerný : 

46 QSOs, 17 WWLs, 8544 bodov,  ODX 9A0V; JN95PE; 375km .


On the 2nd August 2015, in this year, I attended of the meadows above the Lamac in Bratislava to the referred Czech and Slovak ham radio international contests – which run in parallel at the same time on VHF in the 144 MHz band.
It is a well-known place for me (locator JN88ME and ca 275m ASL), nicely opened to southern directions (SE-S-SW) see also:

(more precisely, Lamač, 17.058713 48.189336).

 I am used to come here to take part in the monthly regular Slovak VHF Activity Contests – VKV PA.

Thanks to the early arrival and the optimum weather conditions (no wind beneath the clouds and from time to time just a slight warm rain), I alone managed to build an 8m mast and antenna 7el. yagi and prepare the workplace in the car – it took for about 2 hours.
So I started contesting in time, and the new contacts (QSOs) were gradually logged. However, the band began to be quite busy and for me with interferences caused by strong stations (QRM) as well, i.e. stations  working in this time in AA /=Alpe-Adria/ VHF Contest (probably section A and B stations, i.e. with big power according to the license limits).

Probably also because of my low output power (QRP 10w) and largely beaming of the stations within the AA directions than to me, I was not heard in the contest pile-ups by multiple stations with strong signals and I was ignored even after repeated calls.
It was also interesting that for a station of the northern directions I supposedly had weak signal this time – probably due to the trees with large leaves, which are meanwhile grown here and shadowed to those directions.

So, therefore, I have got it repeated that with the QRP one must go high enough to be able to make longer QSOs and  to be heard  also in the QRM conditions and got to the place with the most open directions. 

Otherwise, an external accumulator for the TRX  and a vehicle accu for notebook and for final starting of the car engine endured.
Well and people walking with their dogs, whom I surprised when I was talking /= shouting/ to myself in the open car, there weren't many…

Overall result achieved in 6 hours was within the average for me: 

46 QSOs, 17 WWLs, 8544 points,  ODX  9A0V; JN95PE; 375km . 


pondelok 17. februára 2014V nedeľu 16.2.2014 som sa zúčastnil na pásme 2m, 70cm a aj 23cm VKV/UKV Prevádzkového aktívu z toho istého miesta v lokátore JN88ME, kde som bol pred týždňom na Zimnom OK QRP závode.

Bolo dosť dobré počasie – pod mrakom, teplota ráno okolo nula stupňov, zamrznutá zem, potom do obeda trochu oteplenie.
Použil som  zimnú ľahkú verziu mojej VKV výbavy : TRX TS2000X 50w/2m, 50w/70cm, 10w/23cm, olovený aku, ant 3 el./ 5el. Yagi 2m/70cm, ant double quad K8KK na 23cm, laminátový stožiar 6m, notebook so sw Linux Ubuntu + Tučňák. 

Uvedená výbava antén nie je tak dobrá ako hliníkový stožiar 8m a na ňom väčšie YAGI antény, viď  napr. VKV PA August 2011.  Najmä na 23cm je príjem slabší. Laminátový stožiar bez kotiev + antény sa dajú ale výrazne rýchlejšie postaviť ako moja plná anténna výbava pre VKV PA (je to asi za 40 min aj keď prší, vrátane vytvorenia vysielacieho pracoviska v aute). 


Na 2m tu bolo veľa staníc, no na 70cm výrazne menej a na 23cm som – asi aj vďaka len skromnejšej anténe, urobil len dve stanice. OK2BDS som žiaľ pri dohodnutom skede na 23cm nepočul.
/Výsledok : 2m 14 x lokátor WWL, 70cm 7 x WWL, 23cm 2x WWL. Viac na www.hamradio.sk v časti Veľmi krátke vlny - > VKV PA/.On Sunday February 16, 2014, I attended to the VHF/UHF Activity Contest on the 2m, 70 cm and 23cm band from the same place in JN88ME locator, where I was for the Winter OK QRP Contest a week ago.

There was quite a good weather – cloudy, the temperature in the morning around zero degrees, soil freeze, and then a warming a little bit till noon.  I used a  winter "light" version of my VHF equipment: TRX TS2000X  50w/2m, 50w/70cm, 10w/23cm, lead accu, ant 2 m/70 cm Yagi 3 el./5 el,  ant double quad K8KK 23cm, fiberglass mast 6m, notebook with sw Linux Ubuntu + Tucnak.

Such antenna-equipment works not so good as Alu-mast 8m with larger YAGI ant – e.g. see VKV PA August 2011.
Especially on 23cm is receiving worse.  But fiberglass mast without anchors + antennas can be significantly faster erected than my full antenna-equipment for VKV PA (i.e. in about 40 min - even when it rains, including workplace-build in the car).

There were many stations present on 2m band, much less stations on 70cm and on 23cm I could work – probably due to a modest ant.equipment – only 2 stations.  The OK2BDS I have not heard – though agreed for the sked.
/Result: 2m 14x WWL locator, 70cm 7x WWL, 23cm 2x WWL. More details on  www.hamradio.sk , part Velmi kratke vlny - > VKV PA/.
utorok 11. februára 2014


V nedeľu 2.2.2014 som sa zúčastnil na 70cm a 2m rádioamatérskom pásme Zimného OK QRP závodu, ktorý sa konal na :
- 432 MHz o 09.00-11.00 UTC
- 144 MHz o 11.00-13.00 UTC.

Autom som vyšiel nad Bratislavu – na lúky nad Lamačom v Bratislave - lokátor JN88ME, na miesto na ktoré chodievam na VKV Prevádzkový aktív.
Teplota ráno okolo -2 stupňov, no mrznúce mrholenie a narastajúca poľadovica nielen na lúke, ale aj na stožiari a na anténe. Použil som  čiastočne "light" verziu mojej VKV výbavy : TRX TS2000X 10w, olovený aku, ant 3 el./ 5el. Yagi 2m/70cm, laminátový stožiar 6m, notebook. (Anténa je na stožiari, ktorý je otočne pripevnený vodorovnou trubkou k streche auta - bez kotiev - a nastrčený  na veľky kliniec v zemi).

V tomto zimnom čase, keď je však momentálne v Bratislave len veľmi málo snehu, som nepočul veľa staníc a s malým výkonom a ľadom obalenou anténou bolo aj ťažšie dovolať sa.
Urobil som pomocou  cw + ssb  iba 3 QSO (spojenia) na 70cm (ODX=OK2KOJ;JN89DH;136km)  a 12 spojení na 2m (ODX=OK1FHI;JO70GS;339km).
Denník zo závodu som poslal Mirkovi OK1DOM, ktorý mi potvrdil jeho obdržanie za pár hodín – tnx.


On Sunday February 2, 2014, I attended to the Winter OK QRP Contest on the 70 cm and 2 m radio-amateur band, which took place at the :
-09.00-11.00 UTC on 432 MHz
-11.00-13.00 UTC on 144 MHz.

I came out of Bratislava by car – to the meadows above Lamač in Bratislava - JN88ME locator, to the place I am used to go for attending to a VHF Activity contest.
The temperature in the morning was around -2 degrees, but freezing drizzle and increasing ice not only on the field, but on the mast and antenna as well. I used part of a "light" version of my VHF equipment: TRX TS2000X 10w, lead accu, ant 2 m/70 cm Yagi 3 el./5 el, fiberglass mast 6m, notebook. (The antenna is stuck on the mast, which is pivotally mounted on a horizontal pipe to the roof of the car - free of anchors - and slid on a large spike in the ground).

In this winter time, with a very little snow in Bratislava however, I haven't heard a lot of stations and using a small power on the icy antenna it was hard to get them.
I made by cw + ssb only 3 QSOs (contacts) on 70 cm (ODX = OK2KOJ; JN89DH; 136km)   and 12 contacts on 2 m (ODX = OK1FHI;JO70GS; 339km).
The contest-log I sent to Mirek OK1DOM, who confirmed its receipt within a couple of hours – tnx.